menuankieta

Szanowni Rodzice, Czy podoba się Państwu nasza strona internetowa ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
  • Odwiedziło nas: 422712 osób
  • Do końca roku: 342 dni
  • Do wakacji: 150 dni
Wtorek, 2018-01-23
Imieniny:
Fernandy, Jana

Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

Jesteś tu: » Strona startowa » Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 lutego 2017 r.


w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej


(DZ. U. z 2017r. poz. 356)

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:


§ 1.Określa się podstawę programową:


1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz innych form wychowania przedszkolnego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;


2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. c, d i f

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:


a) szkoły podstawowej, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,


b) szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia,


c) branżowej szkoły I stopnia, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia,


d) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia,


e) szkoły policealnej, stanowiącą załącznik nr 6 do rozporządzenia.


§ 2. Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1

do rozporządzenia, stosuje się także do prowadzenia wychowania przedszkolnego w ośrodkach

umożliwiających dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.


§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.


Minister Edukacji Narodowej:

A. Zalewska
Załącznk nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (poz. 356)PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI,

ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGOPodstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania

profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej

i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań

w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.


Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane

jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.Zadania przedszkola


1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.


2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.


3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania

z rozwijających się procesów poznawczych.


4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń,

które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny,

wolniejszy lub przyspieszony.


5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju

dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych

potrzeb i zainteresowań.


6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji

osobowych i uczestnictwa w grupie.


7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności,

dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.


8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne,

realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji

zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.


9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną,

w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki,

tańca, śpiewu, teatru, plastyki.


10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko

przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się

do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.


11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki

w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,

prezentowania wytworów swojej pracy.


12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców

za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.


13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko

wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby,

w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia

na tym etapie rozwoju.


14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa

i harmonijnego rozwoju.


15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.


16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.


17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym

nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.


Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:


1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone,

jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

lub znacznym;


2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne

niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017r. poz.59), 

oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji

przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.


Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego


I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.


Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:


1) zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;


2) wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne,

np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;


3) spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;


4) komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;


5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami

lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;


6) inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe,

w tym materiał naturalny;


7) wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz,

małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu

pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;


8) wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;


9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej

nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.


Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:


1) rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;


2) szanuje emocje swoje i innych osób;


3) przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci,

nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;


4) przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;


5) rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;


6) rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają

je wszyscy ludzie;


7) szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane

przez osoby dorosłe lub rówieśników;


8) zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania

natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej

w zabawie lub innej sytuacji;


9) wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;


10) dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;


11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.


Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:


1) przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając

tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;


2) odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców,

grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;


3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;


4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia

i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;


5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach

użytecznych, podczas odpoczynku;


6) nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek

do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość,

przyjaźń, radość;


7) respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;


8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;


9) komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne;

wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka,grupy.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.


Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą

komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych,

teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;


2) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka

mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie,

wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu

w wybranych prostych fonetycznie słowach;


3) odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne

od fikcyjnych;


4) rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie

wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących

zastosowanie w codziennej aktywności;


5) odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych

historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;


6) wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe

i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;


7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha,

odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany

charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały,

muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru

oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska

pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje

melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola,

charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości

np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;


8) wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone

znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry

na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów,

przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku

graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;


9) czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu,

wyjaśnia ich znaczenie;


10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa

wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach,

np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;


11) wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń,

nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar,

porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;


12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy,

szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe

figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);


13) eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń,

stopę, but;


14) określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku

do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;


15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności,

posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10,

eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej,

liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;


16) posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa

czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;


17) rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą

pieniądze w gospodarstwie domowym;


18) posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści

z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin,

ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;


19) podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni

własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;


20) wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje

się osoba wykonująca dany zawód;


21) rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach,

np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających

znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki,

śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych,

gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;


22) reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów

mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki,

śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych

np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;


23) reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających

znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa

piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem,

rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.


Warunki i sposób realizacji


1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój

dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia

kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola

są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane,

jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku,

uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.

 

2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność

uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze

zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa

dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć

na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.


3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania

poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy.

Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości

szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami

w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi

do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje

dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.


4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych.

Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem

metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić

powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków

o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku

graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem

całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.


5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw

i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.


6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd

przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.


7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających

się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji

oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.


8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole

doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność

tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole,

a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają

zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym

uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.


9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy

w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych

dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.


10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne

działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede

wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym

w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci

bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci

w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów

audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne

sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane

przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym

będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy

brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.


11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie

jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania.

Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki:

czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną

tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.


12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci

do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania

zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde

dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.


13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek

dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci

o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie

połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory

odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.


15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami,

po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.