menuankieta

Szanowni Rodzice, Czy podoba się Państwu nasza strona internetowa ?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 416703 osób
 • Do końca roku: 13 dni
 • Do wakacji: 186 dni
Poniedziałek, 2017-12-18
Imieniny:
Bogusława, Gracjana

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Jesteś tu: » Strona startowa » Dla rodziców » OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

 

Szanowni Państwo!!! 

pieniadze
                                                       


 

Zmiana opłat za pobyt dziecka od 1 lutego 2017r.

 

Na mocy art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, i 2169) obowiązująca dotychczas uchwała nr LXXXIV/2166/2014 Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy traci moc z dniem 31 stycznia 2017 r. W związku z koniecznością wprowadzenia nowych regulacji w prawie lokalnym, w dniu 19 stycznia 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr LXXXIX/1031/2017 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

 

Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 lutego 2017 roku zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego:

 

 1. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć, wynosić będzie 1 zł, przy czym jeżeli dziecko korzystać będzie ze świadczeń przedszkolnych niepełną godzinę opłata ulegać będzie proporcjonalnemu obniżeniu.
 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi do lat 5 realizowane są w przedszkolu 6 godzin dziennie (zajęcia bezpłatne odbywają się w godzinach 7.00 – 13.00 zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej nr V/7/2017 z dnia 01.02.2017r);
 3. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.
 4. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art., 71b ust. 3 ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty
 5. bezpłatnie z przedszkoli korzystają:
 6. z 50% ulgi w opłacie korzystają dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, ale nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 7. z 25% ulgi w opłacie korzystają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do:

 

 • dzieci pochodzące z rodzin, w których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wychowankowie rodzinnych domów dziecka działających na terenie m.st. Warszawy,
 • wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego działających na terenie m.st. Warszawy,
 • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawy,

 

 • publicznych lub niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie m.st. Warszawy,
 • publicznego lub niepublicznego punktów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy,
 • zespołów wychowania przedszkolnego na terenie m.st. Warszawy,
 • żłobków i klubów dziecięcych, ale tylko tych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy,
 • dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
 • dzieci znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego sprawującego jednocześnie opiekę nad przynajmniej dwojgiem dzieci uczęszczających do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 

 Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985, i 2169) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty przedstawiają dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia tylko w formie oświadczenia.

                          

                      

 

Pliki do pobrania